POLITYKA REALIZACJI PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Prawo odstąpienia od umowy zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta


Poniższe postanowienia dotyczą Polityki Prywatności firmy "FFA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-682) przy ul. Hożej 86, lok. 410, NIP: 7011195152, REGON: 528090098, KRS 0001094623, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Aleksandra Orłowskiego, dalej zwanej w dalszej treści umowy "Administratorem".


1. Uprawnienie odstąpienia od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przysługuje Użytkownikowi, który zawarł z Administratorem Umowę jako konsument, zgodnie z treścią art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy na tych samych zasadach co konsumentowi, przysługuje także innym podmiotom, do których z mocy prawa stosuje art. 22(1) Kodeksu cywilnego, a także – jeżeli umowa tak stanowi - podmiotom określonym w art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.


2. Użytkownik działając w oparciu o art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.


3. Odstąpienia od Umowy Użytkownik dokonuje przez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na piśmie lub drogą elektroniczną na adres Administratora, zgodnie z załączonym wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu na złożenie oświadczenia wystarczy wysłanie przez Użytkownika oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w ust. 2.


4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

g) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy; powyższą zgodę Użytkownik może wyrazić podczas procesu zawierania umowy z Administratorem w postaci złożenia przez Użytkownika, w formie elektronicznej, osobnego oświadczenia woli w tym zakresie, które zostanie wyrażone poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru.


5. Administrator w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru, o ile taki został przez Użytkownika poniesiony, przy czym zwrot płatności nie nastąpi, do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.


6. Administrator dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik.


7. Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać na adres mailowy info.orlowski.contact@gmail.com


8. Wszelkie roszczenia (skargi) Użytkownika dotyczące odbioru usług muszą być przesyłane przez Użytkownika na adres e-mail Administratora wskazany na stronie internetowej info.orlowski.contact@gmail.com w postaci zeskanowanej kopii, z obowiązkowym późniejszym wysłaniem oryginału roszczenia (skargi) na adres pocztowy Administratora. Termin rozpatrzenia roszczenia (skargi) wynosi 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty otrzymania roszczenia (skargi), po którym Administrator podejmuje jedną z następujących decyzji: (a) niezgodę na roszczenia (skargę) i odmowę ich uznania; (b) pełną lub częściową zgodę na roszczenie (skargę) oraz pełne lub częściowe uznanie wymogów Użytkownika.


9. Administrator informuje, iż nie przekazuje danych poza teren Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem możliwości przepływu danych w ramach serwisu Facebook, którego serwery znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym,n a podstawie stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, zgodnie z zasadami tzw. Tarczy Prywatności oraz decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy oraz z zastrzeżeniem możliwości przepływu danych w ramach serwisu Telegram Messenger, którego serwery znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.


Administrator informuje, że zarówno przy określaniu sposobów przetwarzania, opisanych poniżej jak i w czasie dokonywania przez niego procesów przetwarzania stosuje i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak, by spełnić wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy


….....................................................

Miejscowość, data


.........................................................

.........................................................

.........................................................

Imię i nazwisko konsumenta.........................................................

.........................................................

.........................................................

Nazwa i adres przedsiębiorcy


OŚWIADCZENIE

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY


Ja, niżej podpisana/-y ...............niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży/ umowy o świadczenie następujących Usług (*):

..........................................Data zawarcia umowy (*)/odbioru produktu (*): ...............


Numer rachunku bankowego do zwrotu środków**:

..............................
..............................

podpis konsumenta