Klauzula informacyjna w wykonaniu obowiązku informacyjnego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


Poniżej informacja na temat tego, jak przetwarzane są Państwa dane:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „FFA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-682) przy ul. Hoża, nr 86, lok. 410, NIP: 7011195152, REGON: 528090098; KRS 0001094623, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Aleksandra Orłowskiego. Dalej zwanym „Administratorem”.

2. W kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych z Administratorem można kontaktować się poprzez formularz kontaktowy znajdujący na stronie https://ffa-orlowski.pl/ /https://ffa-orlowski.pl/live_2step/ lub pisemnie poprzez korespondencję listowną skierowaną na adres Administratora: „FFA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres pocztowy - ul. Hoża, 86/410, 00-682 Warszawa.

3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora stanowią:
a) umożliwienie osobie, której dane są przetwarzane, udziału w bezpłatnej lekcji online oraz przesłanie przez Administratora materiałów dotyczących oferowanych przez niego usług (zgoda osoby której dane dotyczą - art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b) zawarcie i wykonanie umowy związanej z usługami oferowanymi przez Administratora (wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - art. 6 ust 1 lit. b RODO),
c) wypełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, wynikających z zawarcia Umowy z osobą, której dane dotyczą, określonych w obowiązujących przepisach prawa (wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
d) prowadzenie działań marketingu bezpośredniego i oferowania usług świadczonych przez Administratora (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora - art. 6 ust. 1 lit f RODO),
e) ewentualne ustalenie, dochodzenia lub obrona przed roszczeniami (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora - art. 6 ust. 1 lit f RODO),
f) realizacja celów analitycznych oraz optymalizacji usług poprzez zbieranie opinii osób, których dane dotyczą, na temat świadczonych przez Administratora usług (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora - art. 6 ust. 1 lit f RODO);

4. Zakres danych przetwarzanych przez Administratora obejmuje:
a) imię oraz nazwisko,
b) numer telefonu kontaktowego,
c) data urodzenia,
d) adres e-mail,
e) dane dotyczące zamieszkania,
f) inne dane przekazane nam za pośrednictwem rozmowy na komunikatorach Facebook Messenger oraz Telegram Messenger.
Podanie ww. danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3 powyżej. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji celów określonych w ust. 3 powyżej, w tym brak możliwości realizacji Umowy zawartej z Administratorem.

5. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora:
a) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne i sieciowe, prawne, księgowe, a także dostawcom płatności elektronicznych oraz innym podmiotom lub osobom przetwarzającym dane w imieniu Administratora,
b) w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa - podmiotom uprawnionym do ich otrzymania,
c) właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy, przy czym Administrator portalu Facebook jako dostawca narzędzia komunikatora Messenger, jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z portalu Facebook lub komunikatora Messenger, który może przetwarzać ich dane we własnych celach oparciu o inne podstawy prawne. W szczególności Facebook w oparciu własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies;
d) właścicielowi komunikatora Facebook Messenger na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook Messenger dostępnych pod adresem https://www.messenger.com/privacy

6. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe we wskazanych poniżej okresach:
a) w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu przedstawienia oferty i zapytania dotyczącego zawarcia umowy z Administratorem – dane te zostaną usunięte z końcem roku kalendarzowego następującego po roku, w którym Administrator otrzymał od Państwa ostatnie zapytanie lub w momencie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielonej w tym celu,
b) w odniesieniu do danych danych przetwarzanych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy - dane te będą przetwarzane przez Administratora do końca okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy oraz do końca okresu przechowywania danych wynikających z obowiązujących przepisów prawa określającego okres przechowywania danych osobowych, np. przepisów podatkowych,
c) w odniesieniach do danych przetwarzanych w celu świadczenia usług marketingu bezpośredniego – dane te zostaną usunięte z końcem roku kalendarzowego następującego po roku, w którym Administrator otrzymał od Państwa ostatnie zapytanie lub w momencie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.
Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

7. Administrator informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. Profilowanie będzie odbywało się na zasadach targetowania marketingu usług i produktów kierowanych do osób, których dane są przetwarzane, konsekwencją czego istnieje możliwość kierowania przez Administratora do osób, których dane są przetwarzane, na wskazane przez nie adresy e-mail oraz numery telefonu, spersonalizowanych reklam usług i produktów oferowanych przez Administratora.

8. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, w związku z faktem dokonywania przetwarzania jego danych osobowych przysługuje prawo do:
a) żądania dostępu do danych osobowych,
b) żądania otrzymania kopii przetwarzanych danych osobowych,
b) żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) żądania ograniczenia przetwarzania danych,
d) wniesienia sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celach marketingu bezpośredniego,
e) żądania usunięcia przetwarzanych danych osobowych,
f) żądania przenoszenia przetwarzanych danych osobowych,
g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2;

9. Administrator informuje, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych, które przetwarzane są na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą, w każdym momencie istnieje możliwość cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem. Wycofać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info.orlowski.contact@gmail.com lub w formie pisemnej wysłanej na „FFA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres pocztowy: ul. Hoża, 86/410, 00-682 Warszawa.

10. Administrator informuje, iż nie przekazuje danych poza teren Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem możliwości przepływu danych w ramach serwisu Facebook, którego serwery znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym,n a podstawie stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, zgodnie z zasadami tzw. Tarczy Prywatności oraz decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy oraz z zastrzeżeniem możliwości przepływu danych w ramach serwisu Telegram Messenger, którego serwery znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Administrator informuje, że zarówno przy określaniu sposobów przetwarzania, opisanych poniżej jak i w czasie dokonywania przez niego procesów przetwarzania stosuje i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak, by spełnić wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.