REGULAMIN

UMOWA OFERTY PULBICZNEJ

Poniższe postanowienia są ofertą „FFA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-682) przy ul. Hoża, nr 86, lok. 410, NIP: 7011195152, REGON: 528090098; KRS 0001094623, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Aleksandra Orłowskiego, dalej w treści umowy „Wykonawca”. Warunki oferty publicznej są takie same dla wszystkich konsumentów. Płatność za usługi oznacza akceptację danej oferty, co jest równoznaczne z zawarciem umowy na warunkach określonych poniżej.

Umowa jest uważana za zawartą w trybie art. 3531 Kodeksu Cywilego i art. 642 Kodeksu Cywilnego zgodnie z art. 2 Ustawy o Prawach Konsumenta i wchodzi w życie z momentem jej zawarcia.

Od momentu dokonania przez zamawiającego czynności mających na celu nabycie usług, a mianowicie: dokonania pełnej lub częściowej zapłaty wartości usług lub zarejestrowania się na jednej ze stron internetowych pod linkiem: https://ffa-orlowski.pl/ lub https://ffa-orlowski.pl/live_2step/ w treści umowy - Strona, zamawiający potwierdza, że warunki i sposób świadczenia usług są dla niego jasne, akceptuje je i udziela pełnej i bezwarunkowej zgody na warunki umowy publicznej (oferty) bez żadnych wyjątków i/lub ograniczeń (akceptacja).

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE TERMINÓW.

1.1. Akceptacja - pełna i bezwarunkowa zgoda Zamawiającego na zawarcie niniejszej Umowy na warunkach określonych w Umowie.

1.2. Wykonawcą - „FFA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres rejestracji ul. Hoża, 86/410, 00-682 Warszawa, lub inny podmiot gospodarczy uprawniony do świadczenia usług na warunkach niniejszej oferty.

Wykonawca ma prawo do korzystania z usług innych osób fizycznych oraz prawnych w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonej usługi, pod warunkiem zachowania poufności informacji dotyczących wykonania umowy oraz zapewnienia, że jakość świadczonych usług jest zgodna z ustalonymi standardami.

1.3. Kurs/Usługa – całościowe i ukształtowane przedstawienie informacji, stanowiące zestaw działań edukacyjnych według własnej metody, programu „Crypto Profit” i składające się z lekcji, modułów, prezentacji, materiałów metodycznych. Kurs obejmuje usługi w innych obszarach edukacji oraz usługi informacyjno-doradcze świadczone przez Wykonawcę i/lub osoby trzecie. Stawki kursu są ustalane przez Wykonawcę w zależności od wybranego Kursu.

1.4. Umowa oferty publicznej stanowi propozycje Wykonawcy skierowaną do nieograniczonego kręgu osób, zgodnie z artykułem art. 3531 Kodeksu Cywilnego i art. 642 Kodeksu Cywilnego zgodnie z art. 2 Ustawy o Prawach Konsumenta , aby zawrzeć z nim umowę o świadczenie Usług na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

1.5. Taryfy (cena Usług) – płatność, której wysokość jest ustalana przez Wykonawcę za świadczenie określonego zakresu usług dla Zamawiającego. Zakres Usług zawartych w danej Taryfie jest podany na stronie internetowej https://ffa-orlowski.pl/kup_online.

1.6. System płatności – organizacja ds. płatności, uczestnicy systemu płatności i zestaw relacji, które powstają między nimi podczas przesyłania środków od użytkowników na konto Wykonawcy według taryf, są dostępne do nabycia na stronie internetowej. System płatności, z którego korzysta Wykonawca https://poland.payu.com/, https://stripe.com/ i inne proponowane przez Wykonawcę systemy płatności.

1.7. Zasady zachowania się – abronione jest pobieranie, przechowywanie, publikowanie, rozpowszechnianie, udzielanie dostępu lub w inny sposób wykorzystywanie jakichkolwiek informacji, w tym linku do nich, jakichkolwiek materiałów o następującym charakterze, które:

a) naruszają obowiązujące prawo, przepisy prawa międzynarodowego; zawierają groźby, zniesławienie lub zniewagę; dyskredytują inne osoby; naruszają prawa obywateli do prywatności lub porządku publicznego; są nieprzyzwoite lub zawierają wulgarny język, obrazy i teksty pornograficzne lub sceny o charakterze seksualnym, przemocy, z udziałem nieletnich i bez nich; zawierają sceny okrucieństwa wobec zwierząt; zawierają opis środków i metod samobójstwa, wszelkie podżeganie do jego popełnienia lub do popełnienia czynów zagrażających życiu i (lub) zdrowiu, w tym do wyrządzenia szkody swojemu zdrowiu;

naruszają w różnym stopniu honor, godność i reputację biznesową, prawa i chronione prawem interesy innych osób, w tym prawa nieletnich;

promują lub zawierają wezwania do podżegania do wrogości religijnej, rasowej lub międzynarodowej (etnicznej), zawierają próby podżegania do wrogości lub wezwania do przemocy, promują faszyzm lub ideologię wyższości rasowej, inne patologie społeczne;

zawierają materiały ekstremistyczne, promują działalność przestępczą lub zawierają porady, instrukcje lub wytyczne dotyczące popełniania czynów przestępczych;

zawierają informacje o ograniczonym dostępie, w tym, ale nie ograniczając się do tajemnic państwowych i handlowych, informacje o prywatności osób trzecich;

zawierają reklamy lub opisują atrakcyjność używania substancji odurzających, w tym „narkotyków cyfrowych” (plików dźwiękowych wpływających na mózg człowieka poprzez „binauralne dźwięki”), informacje na temat dystrybucji narkotyków, przepisy na ich wytwarzanie i porady dotyczące używania;

mają charakter oszukańczy;

zawierają negatywne informacje mogące zaszkodzić zdrowiu i/lub rozwojowi jakiejkolwiek osoby;

nakłaniają inne osoby do bezprawnego postępowania, które pociąga za sobą odpowiedzialność karną, administracyjną, cywilną i inną lub w jakikolwiek sposób narusza przepisy obowiązującego prawa. Wszelkie działania, które zdaniem Wykonawcy ograniczają prawa innego użytkownika lub są niedozwolone;

umieszczać na stronie, w czatach użytkowników i kierować za pośrednictwem/za pomocą strony materiały, które są reklamą wszelkich towarów lub usług.

2. PRZEDMIOT UMOWY.

2.1. Zgodnie z niniejszą Umową Wykonawca, samodzielnie lub z udziałem osób trzecich, zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z taryfą wybranego odpowiedniego kursu i na podstawie płatności od Zamawiającego, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy za świadczone usługi, w terminie i w sposób określony w niniejszej Umowie.

2.2. Fakt świadczenia i otrzymywania usług przez Zamawiającego jest potwierdzony uzyskaniem dostępu do uczestnictwa i materiałów, które zostaną umieszczone na platformie danego kursu.

3. OPIS USŁUG.

3.1. Usługi, które mogą być świadczone w ramach Umowy, jako całościowe i ukształtowane przedstawienie informacji stanowiących zestaw działań szkoleniowych według własnej metodyki, programu „Crypto Profit” składają się z następujących kursów:

«PODSTAWOWY SAMODZIELNY» – 25 lekcji szkoleniowych; praktyczne zadania do utrwalania materiałów; 3 miesiące dostępu do kanałów Discord. Obejmuje: nawigacja po platformie; cała teoria; strategia zarabiania na kryptowalutach i narzędzia do pracy z nią; funkcjonalność giełdy i tym podobne. Ponadto dostęp do: czatów OTC; NFT dla początkujących i marketplace; strategia zarabiania na NFT; analiza i narzędzia dla projektów w ICO; tokenomika; struktura rynku: OF, BOS, SMS, Origin; AMD + manipulacje (SFP) itp.

«ZAAWANSOWANY Z DORADCĄ» – 55 lekcji szkoleniowych; praktyczne zadania do utrwalania materiałów; osobiste wsparcie od kuratorów-praktyków; regularne spotkania ZOOM; sygnały i smart idea od analityków; dostęp do kanałów Discord i czatów w różnych obszarach zarobków; 6 miesięcy dostępu do szkolenia; 3 miesiące wsparcia kuratora; 3 miesiące dostępu do kanałów Discord.

«MENTORING» – 55 lekcji szkoleniowych; praktyczne zadania utrwalania materiałów; osobiste wsparcie od kuratorów-praktyków; regularne spotkania ZOOM; sygnały i smart idea od analityków; dostęp do kanałów Discord i czatów w różnych obszarach zarobków; 24 miesiące dostępu do szkolenia; 3 miesiące wsparcia kuratora; 3 miesiące dostępu do kanałów Discord.

Dodatkowe treści: jedna rozmowa grupowa z tworzeniem strategii na pierwszy tydzień; czat grupy z kuratorem VIP i Aleksandrem Orłowskim; specjalne audycje każdego miesiąca na określone tematy (myślenie, gildia, analiza „portfeli” itp.); ograniczone możliwości, alokacje itp.; śledzenie udziału w projektach i zarobków co tydzień. Również specjalny status na przedsięwzięciach; kontynuacja klubu i mentoringu grupowego w przypadku nieproduktywności rynku (maksymalnie 2 razy); ważne wiadomości, wgląd osobiście od Aleksandra Orłowskiego.

3.2. Zamawiający jest poinformowany, że dostęp do każdego modułu otwiera się etapami podczas szkolenia odpowiedniego dla wybranego kursu.

3.3. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że wykaz i zakres usług nie jest wyczerpujący i podlega aktualizacji przez Wykonawcę w celu usprawnienia świadczenia odpowiedniego wybranego kursu.

3.4. Wykonawca gwarantuje wysokiej jakości świadczenie usług i zapewnia systematyczne wsparcie online dla Zamawiającego podczas przechodzenia przez którykolwiek z wybranych kursów.

4. PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG.

4.1. Świadczenie Usług odbywa się online za pomocą platform KWIGA, Kajabi, Discord, Zoom, YouTube, komunikatora Telegram i Facebook.

4.2. Zamawiający uzyskuje dostęp do kursu, jeśli ma techniczną możliwość skorzystania z tego dostępu. Fakt świadczenia i otrzymywania usług przez Zamawiającego uznaje się za potwierdzony uzyskaniem przez Zamawiającego dostępu do uczestnictwa i materiałów, które zostaną umieszczone na platformie wybranego kursu.

4.3. Terminy i godziny zajęć, webinariów i kursów mistrzowskich uzależnione są od konkretnie wybranego Kursu.

4.4. Wykonawca w sytuacjach nadzwychajnych może w trybie jednostronnym przesunąć datę i godzinę zajęć, webinariów, zoomów i warsztatów itp., oraz zastąpić prowadzącego prelegenta, i nie jest to uważane za naruszenie warunków Umowy przez Wykonawcę. O takiej sytuacji Wykonawca powiadamia Zamawiającego z wyprzedzeniem nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem odpowiednego wydarzenia edukacyjnego.

5. CENA I PROCEDURA ROZLICZEŃ.

5.1. Koszt konkretnego wybranego kursu jest zgłaszany Zamawiającemu poprzez wysłanie przez Wykonawcę wiadomości elektronicznej oraz na stronie zamawiania usług na stronie internetowej. Sposób płatności jest ustalany przez Wykonawcę i przekazywany Zamawiającemu poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej lub w inny wybrany sposób.

5.2. Płatności za Usługi Wykonawcy można dokonać w następujący sposób:

5.2.1. Przelew bankowy na rachunek bankowy Wykonawcy.

5.2.2. Płatność kartą kredytową, za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych PayU.

5.2.3. PayU odnosi się do niezależnych osób trzecich świadczących usługi w zakresie przyjmowania środków bezgotówkowych dla Wykonawcy.

5.3. Zamawiający ma prawo wybrać jedną z metod płatności:

dokonanie pełnej / częściowej płatności / przedpłaty za wybrany odpowiedni kurs;

dokonanie płatności w ratach / terminach zgodnie z warunkami danego banku.

5.4. Chwilą dokonania płatności jest zaksięgowanie środków na koncie Wykonawcy. Koszt usług nie obejmuje dodatkowych prowizji banków i systemów płatności.

5.5. W przypadku nieskorzystania (lub braku możliwości skorzystania) przez Zamawiającego z opłaconych usług Wykonawcy, takie usługi nie będą. Świadczone ponownie, a uiszczona opłata nie podlegają zwrotowi.

5.6. Po potwierdzeniu przez Klienta metody płatności, Wykonawca / system płatności obciąża wskazaną przez niego kartę płatniczą / rachunek bankowy, za pośrednictwem wybranej metody płatności, odpowiedni koszt usług, w tym prowizję, odpowiednią marżę za przelew środków, kwotę ewentualnej konwersji i różnicę kursową, która zostanie zastosowana do płatności. Zamawiający jest w pełni świadomy i zgadza się, że w momencie płatności Wykonawcy nie jest znana wysokości dodatkowych kosztów przetwarzania transakcji płatniczych.

6. WARUNKI REZERWACJI (PRZEDSPRZEDAŻY) USŁUG.

6.1. Rezerwując wybrany kurs, Zamawiający składa wcześniejsze zamówienie na usługi po obniżonej cenie, pod warunkiem uiszczenia opłaty za rezerwację. Pozostałą część kosztów za świadczone usługi Zamawiający zobowiązuje się zapłacić w terminie i na warunkach oferty promocyjnej opublikowanej na stronie internetowej lub w pisemnych komunikatach, które są wysyłane przez Wykonawcę.

6.2. Pod warunkiem dopłaty różnicy w cenie Zamawiający może ponownie złożyć zamówienie na pakiet usług o większej wartości, niezależnie od tego, który pakiet usług został zarezerwowany.

6.3. Wpłacona przez Zamawiającego kwota (koszt rezerwacji) jest zadatkiem i przekazana będzie na odpowiednie konto, jako dowód zawarcia Umowy i zabezpieczeniem jej realizacji. Jeśli Zamawiający nie zapłaci w całości za zarezerwowane usługi w określonym terminie, Wykonawca ma prawo zatrzymać całą kwotę zadatku, koszt rezerwacji nie podlega zwrotowi.

6.4. Zamawiający ma prawo wykorzystać wpłaconą kwotę (koszt rezerwacji) na koszt częściowej opłaty za inne usługi, w ciągu dwóch miesięcy kalendarzowych od dnia wpłaty zadatku. Po upływie określonego terminu Zamawiający traci taką możliwość.

6.5. Zamawiający ma prawo odstąpić od zarezerwowanej usługi w terminie 14 dni, w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu zapłaconej kwoty rezerwacji Zamawiającemu. Użytkownik działając w oparciu o art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

6.6. Materiały szkoleniowe, otrzymane przez Zamawiającego na nośnikach cyfrowych nie podlegają zwrotowi od momentu, gdy dana Zamawiający uzyskała dostęp do platformy edukacyjnej i dostęp do materiałów, dokonana za nie płatność nie podlega zwrotowi.

7. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON.

7.1. Prawa i obowiązki Wykonawcy:

7.1.1. Na podstawie Umowy i po opłaceniu kosztów wybranej przez Zamawiającego taryfy, należy świadczyć zamawiającemu takie usługi włącznie z obsługą online-wsparciem od kuratora podczas całego szkolenia.

7.1.2. Dostarczenie Zamawiającemu niezbędnych materiałów przewidzianych w warunkach usługi.

7.1.3. Doradzanie Zamawiającemu przy sporządzaniu (potwierdzaniu) płatności taryfy.

7.1.4. Na prośbę Zamawiającego wyjaśniać mu treści niniejszej Umowy i któregokolwiek z jej warunków.

7.1.5. Nie dopuszcza się ujawnienia danych osobowych Zamawiającego, a także innych informacji, które dotyczą danych osobowych Zamawiającego i są znane Wykonawcy (i stronom trzecim zgodnie z pkt 1.2.) w związku z realizacją niniejszej Umowy.

7.1.6. Zmieniać / wycofywać ofertę publiczną.

7.1.7. Zmieniać i uzupełniać niniejszą Umowę bez uprzedniej zgody i bez ponownego zawarcia Umowy z Zamawiającym, zapewniając przy tym umieszczenie zmian i uzupełnień na stronie internetowej. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania nowego tekstu na stronie internetowej, chyba że Wykonawca poda inną (późniejszą) datę wejścia w życie zmian. Wykonawca zaleca Zamawiającemu regularne sprawdzanie warunków niniejszej oferty pod kątem ich zmian i/ lub uzupełnień.

7.1.8. Dokonywać zmian ceny usług. Koszt wcześniej opłaconego kursu nie może zostać zmieniony.

7.1.9. Ustalać/modyfikować stawki za usługi.

7.1.10. Zmienić datę i godzinę świadczenia usług, dodawać materiały według własnego uznania, ale bez konieczności ponownego zawarcia Umowy.

7.1.11. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy, w dowolnym momencie wypowiedzieć Umowę przed terminem bez podania podstaw.

7.1.12. Świadczyć usługi samodzielnie lub z pomocą osób trzecich.

7.1.13. Nie świadczyć usług lub zaprzestać ich świadczenia Zamawiającemu w przypadku naruszenia przez niego warunków przewidzianych w niniejszej Umowie (w tym terminów płatności za usługi), a także w innych przypadkach określonych przez ustawodawstwo Polskie.

7.1.14. Wykonawca zastrzega sobie prawo do anulowania udziału Zamawiającego w odbyciu odpowiedniego kursu, przy czym Wykonawca nie jest zobowiązany do zwrotu wniesionej opłaty w przypadku naruszenia przez Zamawiającego zasad zachowania się na odpowiednim etapie szkolenia. Naruszenia te stanowią publikację przez Zamawiającego w komentarzach lub w inny sposób w trakcie szkolenia informacji zabronionych w punkcie 1.8. niniejszej Umowy, w tym podżegającej do konfliktów, zawierającej niecenzuralne słowa lub w inny sposób obrażające innych uczestników lub wykładowcę, publikujące informacje niezwiązane z tematyką wydarzenia lub publikujące informacje reklamowe.

Wstrzymać (nie zwracać) środki za opłacone i niewykorzystane usługi, chyba że ustawodawstwo Polski stanowi inaczej.

7.2. Prawa i obowiązki Zamawiającego:

7.2.1. Korzystać z usług świadczonych przez Wykonawcę w sposób określony w Taryfie.

7.2.3. Żądać przestrzegania przez Wykonawcę warunków Umowy.

7.2.4. Korzystać z usług bez ingerencji lub zakłócania pracy Wykonawcy.

7.2.5. Korzystać z usług tak, aby nie stwarzać niedogodności dla innych klientów.

7.2.6. Zrezygnować z usług, powiadamiając Wykonawcę w terminie określonym w Umowie.

7.2.7. Korzystać z otrzymanych usług wyłącznie na własny użytek.

7.2.8. Przestrzegać przepisów obowiązującego ustawodawstwa Polski, Umowy i innych specjalnych dokumentów Wykonawcy.

7.2.9. Dokonywać płatności za usługi, w wysokości i kolejności określonej zgodnie z wybranym kursem.

7.2.10. Regularnie zapoznawać się z informacjami zamieszczonymi na stronie, w tym umową, w celu terminowego zapoznania się ze zmianami i/lub uzupełnieniami do listy usług Wykonawcy i ich kosztów.

7.2.11. Powstrzymywać się od wykonywania czynności utrudniających pracę Wykonawcy, a także od wykonywania jakichkolwiek innych działań naruszających prawa Wykonawcy i/lub osób trzecich.

7.2.12. Nie powielać, nie powtarzać, nie kopiować, nie sprzedawać, nie odsprzedawać ani nie wykorzystywać w jakikolwiek sposób do jakichkolwiek celów komercyjnych strony internetowej, żadnych jej części i zawartości, w tym otrzymanych materiałów.

7.2.13. Podawać podczas rejestracji na wybrany kurs dokładne, aktualne i pełne informacje o sobie.

7.2.14. Należycie wykonywać inne obowiązki przewidziane w Umowie.

8. PROCEDURA ODMOWY I ZWROTU KOSZTÓW.

8.1. Zamawiający ma prawo do zwrotu kosztów w przypadku złożenia stosownego wniosku, którego warunki i termin składania określone są w pkt 8 niniejszej Umowy.

8.2. W celu otrzymania kosztów Zamawiający przesyła wniosek do Wykonawcy o zwrot kosztów.

8.3. Wniosek o zwrot kosztów jest sporządzany elektronicznie obowiązkowo z podpisem Zamawiającego i datą złożenia wniosku i przesyłany na adres e-mail: info.orlowski.contact@gmail.com. Aby dokonać zwrotu, należy podać następujące dane: imię i nazwisko oraz adres e-mail podany przy składaniu zamówienia; nazwę usługi (wybranej taryfy); datę i godzinę płatności; informacje o płatnościach; powody rezygnacji z usług oraz potwierdzenie dokonanej płatności.

8.4. Zamawiający może zrezygnować ze szkolenia online (dostęp do lekcji, webinariów i innych treści) w ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych od daty opłacenia szkolenia bez podania przyczyny.

8.5. Strony uzgodniają, że jeśli Zamawiający zaczął korzystać z usług (uzyskał dostęp do platformy szkoleniowej, wziął udział w jednym lub kilku zajęciach kursu itp.) w okresie odmowy, Wykonawca potrąci z wniesionej przez Zamawiającego kwoty koszty usług faktycznie świadczonych w momencie otrzymania powiadomienia o rezegnacji, proporcjonalnej do zakresu już świadczonych usług w stosunku do całkowitego zakresu opłaconych usług.

8.6. Zwroty kosztów dokonywane są w terminie określonym przez odpowiedni wybrany system płatności od momentu dostarczenia prawidłowo wypełnionego wniosku o zwrot i dostarczenia dokumentu potwierdzającego płatność na wskazany adres e-mail bezgotówkowo na dane bankowe podane we wniosku o zwrot.

8.7. Jeśli Zamawiający wybrał metodę płatności zgodnie z pkt 5.4 ppkt. b niniejszej Umowy i w przypadku odstąpienia od stosownego kursu z przyczyn, terminów, które są sprzeczne z warunkami niniejszej Umowy, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za działania banku. Ponadto współpraca z odpowiednim bankiem odbywa się samodzielnie bezpośrednio przez Zamawiającego.

9. DANE OSOBOWE.

9.1.Biorąc pod uwagę fakt, że po zawarciu niniejszej Umowy Wykonawcy znane są dane osobowe Zamawiającego, w celu przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, Zamawiający, przystępując do niniejszej Umowy (akceptując ofertę), potwierdza, że zapoznał się z Polityką Prywatności i Ochrony Danych Osobowych Zamawiającego, której tekst jest umieszczony na stronie internetowej Wykonawcy, znane mu swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy.

9.2. Administrator informuje, iż nie przekazuje danych poza teren Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem możliwości przepływu danych w ramach serwisu Facebook, którego serwery znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, na podstawie stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, zgodnie z zasadami tzw. Tarczy Prywatności oraz decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy oraz z zastrzeżeniem możliwości przepływu danych w ramach serwisu Telegram Messenger, którego serwery znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Administrator informuje, że zarówno przy określaniu sposobów przetwarzania, opisanych poniżej jak i w czasie dokonywania przez niego procesów przetwarzania stosuje i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak, by spełnić wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

10. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

10.1. Zawartość strony internetowej, konta osobistego i treści usług/kursów jest własnością intelektualną Wykonawcy lub jest przez niego wykorzystywana na podstawie odpowiednio sporządzonej zgody osób trzecich i podlega ochronie zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym. Rozpowszechnianie przez Zamawiającego w jakikolwiek sposób wszystkich uzyskanych informacji w celach komercyjnych bez uzyskania wyraźnej zgody Wykonawcy na takie działania jest zabronione.

10.2. Nadanie Zamawiającemu dostępu do stron serwisu nie oznacza, że Zamawiającemu udzielono jakiejkolwiek licencji na korzystanie z własności intelektualnej Wykonawcy. Wszelkie prawa, z wyjątkiem wyraźnie przyznanych Zamawiającemu przez niniejszą Umowę, są zastrzeżone dla Wykonawcy.

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON I SPOSÓB ROZPATRYWANIA SPORÓW.

11.1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy Strony ponoszą odpowiedzialność zgodnie z warunkami niniejszej Umowy i obowiązującego ustawodawstwa Polski.

11.2. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli nie nastąpiło to z ich winy.

11.3. Strona jest uważana za niewinną, jeśli udowodni, że podjęła wszelkie zależne od niej środki w celu prawidłowego wykonania zobowiązania.

11.4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zakres świadczonych usług na rzecz Zamawiającego zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za poziom możliwości przyswajania materiału przez Zamawiającego. Zamawiający rozumie i zgadza się, że korzystając z usług, może uzyskać informacje, które są subiektywne, oceniające.

11.5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość komunikacji internetowej, awarie oprogramowania, przerwy w dostawie prądu i tym podobne.

11.6. W przypadku naruszenia przez Zamawiającego warunków niniejszej Umowy Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za swoje zobowiązania.

11.7. Za naruszenie terminów płatności przewidzianych w niniejszej Umowie Wykonawca ma prawo nie dopuścić Zamawiającego do udziału w zajęciach.

11.8. W przypadku naruszenia przez Zamawiającego praw własności intelektualnej Wykonawcy, osób trzecich zaangażowanych przez Wykonawcę, innych zamawiających, w tym w przypadku przekazania przez Zamawiającego informacji, materiałów uzyskanych w celu świadczenia usług osobom trzecim, w przypadku ujawnienia faktów wykorzystania przez Zamawiającego tych materiałów, informacji w tym w celach komercyjnych, Zamawiający ponosi taką odpowiedzialność:

zawieszenie w odbyciu kursu i/lub jednostronne rozwiązanie Umowy bez zwrotu uiszczonej opłaty za świadczone usługi;

oraz zadośćuczynienie Wykonawcy za szkody bezpośrednie i pośrednie powstałe w wyniku takiego naruszenia;

w innych przypadkach przewidzianych przez ustawodawstwo Polskie.

12. SIŁA WYŻSZA.

12.1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za całkowite lub częściowe niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli niewykonanie to wynikało z działań siły wyższej (okoliczności force major) powstałych po zawarciu niniejszej Umowy, w wyniku zdarzeń, których strona nie mogła przewidzieć (kwarantanna, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, działania wojenne, zamieszki społeczne, działania osób trzecich, przerwy w dostawie prądu i komunikacji wykorzystywanej do świadczenia usług itp.), uniemożliwiając stronom wywiązanie się ze swoich zobowiązań (w tym zdalnie lub przez Internet), które bezpośrednio wpłynęły na spełnienie warunków umowy i nie mogły zostać wyeliminowane przez rozsądne działania stron.

12.2. Strona, dla której wystąpiły okoliczności siły wyższej, jest zobowiązana w ciągu 3 (trzech) dni kalendarzowych od ich wystąpienia powiadomić drugą stronę o zaistnieniu okoliczności siły wyższej. Strona, która w wyznaczonym terminie nie powiadomiła drugiej strony o zaistnieniu okoliczności siły wyższej, traci prawo do powołania się na nie.

12.3. Termin wykonania zobowiązania wydłuża się o odpowiedni okres, w którym obowiązywała siła wyższa. Wystarczającym dowodem na istnienie takich okoliczności jest certyfikat Izby Handlowo-Przemysłowej Ukrainy lub jej regionalny organ faktycznej lokalizacji odpowiedniej strony.

12.4. Wystąpienie siły wyższej nie stanowi podstawy do odmowy dokonania przez Zamawiającego zapłaty za usługi świadczone przed ich powstaniem oraz odmowy przez Wykonawcę świadczenia usług zgodnie z dokonaną przez Zamawiającego opłatą.

13. PROCEDURA ROZSTRZYGANIA SPORÓW.

13.1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy strona, której prawo zostało naruszone, przesyła uzasadnione pisemne roszczenie (wymogi) drugiej stronie.

13.2. Wszelkie roszczenia (skargi) Zamawiającego do Wykonawcy dotyczące odbioru usług muszą być przesyłane przez Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy wskazany na stronie internetowej info.orlowski.contact@gmail.com w postaci zeskanowanej kopii, z obowiązkowym późniejszym wysłaniem oryginału roszczenia (skargi) na adres pocztowy Wykonawcy. Termin rozpatrzenia roszczenia (skargi) wynosi 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty otrzymania roszczenia (skargi), po którym Wykonawca podejmuje jedną z następujących decyzji: (a) nie zgodzenie się z roszczeniami (skargą) i odmowie ich uznania; (B) pełna lub częściowa zgoda na roszczenie (skargę) oraz pełne lub częściowe uznanie wymogów Zamawiającego.

14. PROCES REKLAMACYJNY.

14.1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej procesu składania zamówienia, płatności oraz oferowanych usług. Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres: FFA Sp. z o.o., ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres e-mail: info.orlowski.contact@gmail.com. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, numer zamówienia, opis problemu oraz żądanie Klienta.

14.2. Termin składania reklamacji: Reklamację można złożyć w ciągu 30 dni od wystąpienia problemu.

14.3. Potwierdzenie otrzymania reklamacji: Klient otrzyma potwierdzenie otrzymania reklamacji w ciągu 2 dni roboczych od jej złożenia.

14.4. Czas rozpatrywania reklamacji: Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

14.5. Informacja o wyniku reklamacji: Klient zostanie poinformowany o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą pisemną lub elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

15. INNE WARUNKI I ZASTRZEŻENIA.

15.1. Warunki niniejszej Umowy obowiązują do momentu odwołania/zmiany przez Wykonawcę Umowy.

15.2. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana w dowolnym momencie na mocy porozumienia stron.

15.3. Wykonawca ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy i zaprzestania dostępu Zamawiającego do usług w przypadku naruszenia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszej Umowie.

15.4. Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszą Umową są rozwiązywane zgodnie z obowiązującym prawem Rzeczypospolitej Polski.

16. DANE WYKONAWCY.

„FFA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres pocztowy: ul. Hoża, 86/410, 00-682 Warszawa

NIP: 7011195152

REGON: 528090098

KRS: 0001094623

Tel.: +48 573 471 955

E-mail: info.orlowski.contact@gmail.com

UZUPEŁNIONE ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE ZYSKÓW Z KURSU ZASTRZEŻENIE

Udział w kursie „Crypto Profit” nie gwarantuje uzyskania analogicznych zysków, jak te przedstawione w opisie kursu. Wyniki osiągane przez uczestników mogą się różnić i zależą od wielu czynników, w tym indywidualnego zaangażowania, doświadczenia oraz sytuacji rynkowej. Organizator kursu nie ponosi odpowiedzialności za nieosiągnięcie przez uczestników zakładanych rezultatów. Informacje na temat potencjalnych zysków służą jedynie celom edukacyjnym i ilustracyjnym.